Kliknij, aby powiększyćREGULAMIN DYKTANDA ORTOGRAFICZNEGO

 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem dyktanda jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

CELE KONKURSU

 1. Poznawanie i zrozumienie przez uczestników podstawowych zasad funkcjonowania języka.
 2. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
 3. Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych.
 4. Pobudzanie aktywności i samokontroli ortograficznej.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy spełniają określone kryteria wiekowe.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach wiekowych: - klasy IV-VI Szkoły Podstawowej, - uczniowie klas VII i VIII oraz młodzież gimnazjalna, - młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub dosłanie do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin zgłoszenia do 17 października br.
 4. Konkurs odbędzie się 18 października 2018 roku, odpowiednio do kategorii wiekowych o godzinie 13.00 klasy IV-VI Szkoły Podstawowej, 14.00 klasy VII, VIII oraz młodzież gimnazjalna i 15.00 młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.

a) dyktando piszą uczestnicy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin
b) tekst dyktanda opracowuje organizator konkursu,
c) tekst obejmuje różne reguły ortograficzne,
d) dyktando sprawdzają poloniści Maria Winiecka oraz Halina i Marek Kolińscy,
e) pisanie dyktanda nadzoruje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów,
f) zwycięzca w każdej kategorii uzyskuje tytuł Mistrza Ortografii.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie organizatora ( Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin) w dniu 18 października 2018 roku o godzinie 16.00.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wyznaczone przez organizatora.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Ocena dyktanda wyrażona zostaje w punktach.
 2. Informacje związane z konkursem zostaną podane do wiadomości uczestników na tablicy ogłoszeń Biblioteki w Barcinie,tablicy ogłoszeń Centrum Kształcenia ustawicznego oraz stronach internetowych w/w.

KRYTERIA OCENY DYKTANDA
Do błędów ortograficznych zalicza się:
-niepoprawnie zapisane wyrazy z u-ó, h-ch, rz-ż;
-pisownia wyrazów z nie;
-pisownia wielką literą;
-pisownia przyimków złożonych;
-pisownia wyrażeń przyimkowych;
-pisownia samogłosek nosowych ę, ą;
-pisownia połączeń spółgłoskowych en, em, on, om;
-pisownia wyrazów złożonych;
-mylenie zapisu głosek b-p, d-t;
-brak znaków diakrytycznych;
-nieprawidłowe przenoszenie wyrazów.

UWAGI

 1. Jeżeli uczestnik powtórzy ten sam błąd, nie odejmuje mu się powtórnie punktów. Jeżeli natomiast pomyli się, powinien skreślić niepoprawnie napisany wyraz i zanotować go we właściwej formie na marginesie.
 2. Brak litery w wyrazie lub całego wyrazu traktowany jest jako błąd ortograficzny.
 3. Między wyrazami pisanymi oddzielnie musi być wyraźny odstęp.
 4. Przy obliczaniu punktacji 3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 ortograficzny.

PUNKTACJA

0 błędów

6 punktów

1 błąd

5 punktów

2-3 błędy

4 punkty

4-5 błędów

3 punkty

6-7 błędów

2 punkty

8 błędów i więcej

0 punktów

OZNACZENIA BŁĘDÓW

Błędy należy oznaczać skrótem na marginesie:
-ortograficzne - ort.
-graficzne - graf.
-
Interpunkcyjne – int.
ODCZYTANIE TEKSTU DYKTANDA
Lektor czyta tekst, modulacją głosu sygnalizując koniec zdania. Nie dopuszcza się „dyktowania” kropek, bądź innych znaków interpunkcyjnych.

Opracował  Marek Koliński                                                           

Dyrektor BPMiG w Barcinie

Grażyna Szafraniak

Regulamin dostępny również na
bip.biblioteka.barcin.pl
oraz do pobrania tutaj

PROJEKT "POLSKI DA SIĘ LUBIĆ" DOFINANSOWANO Z ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY.