REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”

realizowanego  w aplikacji Instagram w ramach zadania „Ku szczytom – o literaturze górskiej i nie tylko” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

§ 1. Organizator

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki konkursu (dalej: „Konkurs”), którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie, ul. WP 4a, 88-190, Barcin. Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Ku szczytom – o literaturze górskiej i nie tylko” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

§ 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. do godziny 23:59

§ 3. Zasady uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Konkurs organizowany jest w Internetowym serwisie społecznościowym Instagram.com (dalej: „Instagram”), na profilu Organizatora – @bibliotekabarcin i mogą wziąć w nim udział osoby, które posiadają profil/konto w tymże serwisie (dalej: „Uczestnik”).

 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 4. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu i dodaniu zdjęcia o tematyce podróżniczej na swój profil na Instagramie oraz oznaczeniu (otagowaniu) konta @bibliotekabarcin i zamieszczenia hasztagu: #konkursmojepodróżemałeiduże

 5. Aby wziąć udział w konkursie, profil na Instagramie Uczestnika musi być publiczny.

 6. Fotografia, stanowiąca Pracę Konkursową, musi być wykonana przez Uczestnika. Praca Konkursowa powinna przedstawiać ujęcie z podróży, wycieczki, wyprawy – może to być wycieczka o zasięgu regionalnym jak i podróż po Polsce czy za granicę. Fotografia nie musi być nowa, może być z poprzednich lat.

 7. Prawidłowo wykonane i zgłoszone Prace Konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez Organizatora konkursu. Kryterium oceny będą w szczególności: kreatywność oraz dopasowanie Pracy Konkursowej do tematyki Konkursu.

 8. Informacja o wyborze najlepszych Prac Konkursowych zostanie przekazana ich autorowi w formie wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez post na Instagramie na profilu Organizatora, przez post na Facebooku na profilu Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

 9. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez zwycięskich Uczestników danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w celach finalizacji procesu przekazania Nagrody. Przekazanie danych należy dokonać za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres meilowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w ciągu 14 dni od przekazania przez Organizatora informacji o wygranej przez Uczestnika.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji i danych dotyczących Uczestnika, w tym w szczególności niezbędnych do przekazania Nagrody.

 11. W przypadku nieprzekazania przez zwycięzcę danych lub przekazania danych nieprawidłowych, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 12. Nagrody zostaną wręczone w październiku 2022 roku.

 13. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, że:

  1. przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a Praca Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych;
  2. w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej wizerunku innych osób – posiada zgodę na wykorzystanie tego wizerunku i jest uprawniony do jej dalszego udzielenia na rzecz Organizatora, chyba że Praca Konkursowa przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak
   zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.

 14. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i zakresowo licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej (w całości lub części), w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu, a także w celach koniecznych do ewaluacji zadania finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego realizowany jest konkurs. Licencja obejmuje w szczególności pola wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

  1. wprowadzanie do pamięci komputera;
  2. umieszczenie zwycięskich fotografii w formie postu na Instagramie na profilu Organizatora oraz przez post na Facebooku na profilu Organizatora.
  3. publiczne wyświetlenie podczas ceremonii wręczenia Nagród;
  4. utrwalanie na zewnętrznych nośnikach danych;

 15. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
  zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek
  wykorzystania przez Organizatora opublikowanych Prac Konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.


§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do postanowień w/w ustawy, jednakże udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Usunięcie danych osobowych uczestnika wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator ma prawo do usunięcia z Konkursu Pracy Konkursowej, która narusza ogólnie przyjęte normy i dobre zwyczaje, bez poinformowania o tym Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik, który zgłosił usuniętą Pracę Konkursową, zostaje wykluczony z Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.